Ochrana osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 je priamo účinný právny predpis. Zaoberá sa ochranou osobných údajov a právom fyzickej osoby na kontrolu spracovania osobných údajov. Nariadenie bolo prijaté v apríli 2016 a účinnosť nadobudlo 25. mája 2018 vo všetkých štátoch Európskej únie. 

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

  1. Zásada zákonnosti §6– preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby,
  2. Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel,
  3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 – preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah,
  4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované,
  5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania,
  6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov,
  7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov  a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.  

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky michalcekan.sk

Ing. Michal Čekan

SNP 2508/18
066 01  Humenné


0905 342 969

cekan.michal@gmail.com

II.

Účel spracúvania osobných údajov

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

V.

Zverejnenie údajov 

VI.

Podmienky spracúvania 

  1. Zmluvy, kde sú údaje uvedené sú šifrované v špeciálnom foldri na HDD
  2. šifrovanie sa používa na prenášané údaje (cez sieť) aj uložené údaje (na rôznych typoch médií)
  3. príslušné osoby majú možnosť uplatniť svoje práva. Ak v súvislosti so žiadosťou príslušnej osoby nepodnikneme žiadne opatrenia, danú osobu bezodkladne informujeme, prečo opatrenia nepodnikneme, a upozorníme ju, že môže podať sťažnosť prostredníctvom dozorného orgánu a požadovať súdne opravné prostriedky. 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby